برداشت زردالو شهرستان سامان
برداشت بادام در شهرستان سامان
حدود ۳۰ درصد بادام ایران در شهرستان سامان تولید و...
مستند چاق چاقو (قسمت دوم)
این مستند به معرفی آیین سنتی چاق چاقو در شهر...
مستند چاق چاقو (قسمت اول)
این مستند به معرفی آیین سنتی چاق چاقو در شهر...
پاییز پل زمانخان ۱۴۰۰
فیلم :Hmd_helishot