درباره سیمای سامان

اساس نامه سیمای سامان

اساسنامه سیمای سامان به شرج زیر می باشد.

اهداف سیمای سامان

سیمای سامان اولین سیمای ویدیویی شهرستان سامان با اهداف زیر می باشد.